Nyansatt yrkeshygieniker!

Vi er glade for å presentere Marte Jerven som nytilsatt yrkeshygieniker i EMBHT! Hun begynte i jobben 2. april, og vil i oppstartfasen bruke tid på å bli kjent med medlemsbedriftene og sette seg inn i oppgavene til en yrkeshygieniker i bedriftshelsetjenesten. Hun har allerede vært ute på flere måleoppdrag. Marte har en allsidig bakgrunn som lærer, fra befalsskole og hun er klinisk ernæringsfysiolog.

HMS-kurs 2024

EMBHT kjører mange ulike kurs innenfor HMS. Kurskalender med planlagte kurs i 2024 finner du her.

Endringer i regelverket om verneombud og AMU fra 1.1.2024

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning. I dag er grensen 10 eller flere arbeidstakere
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø
  • Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) senkes fra 50 til 30 ansatte.

Nye verneombud og AMU-medlemmer vil trenge grunnkurs i arbeidsmiljø. EMBHT har kurs i oktober og setter opp flere i 2024.

Krav om opplæring for alle som bruker diisocyanater

 

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk av produktet. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Bakgrunnen er at hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Noen får også allergisk hudreaksjon.


Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater er en bestanddel i polyuretan og brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.


Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder produkter hvor samlet mengde diisocyanater er mer enn 0,1%. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Les mer på Arbeidstilsynet.no (https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/)

EMBHT kan bistå med opplæring i våre medlemsbedrifter. Ta kontakt hvis du har spørsmål rundt dette!

HMS-kurs 2023

EMBHT kjører mange ulike kurs innenfor HMS. Kurskalender med planlagte kurs i 2023 finner du her.

HMS-dag 1.desember: Omstillinger og endringer i arbeidslivet

Vi arrangerer HMS-dag for ledere, verneombud og andre interesserte torsdag 1. desember fra 1230-1500.

Tema: Hvordan gjennomføre gode omstillinger og endringsprosesser? Hvordan påvirkes medarbeidere, arbeidsmiljø og produktivitet? Andre stikkord:
– kommunikasjon
– motivasjon/mostand
– involvering
– endringsledelse

Foredragsholder: Psykolog Øyvind Hofsø. Han jobber med organisasjons- og lederutvikling, og har lang erfaring innenfor dette feltet.

Påmelding til post@embht.no eller 32755230 innen. 22. november 2022.
Det er begrenset antall plasser.

16. oktober- den internasjonale Hjertestarterdagen/Verdens hjerte- og lungeredningsdag

Bilde lånt fra 113.no

Hva er den internasjonale Verdens hjerte- og lungeredningsdag/Hjertestarterdagen? 

Hensikten med dagen er å øke beredskapen ved å tilby kurs og kunnskap om hjerte-/lungeredning og hvordan man bruker en hjertestarter i et nødstilfelle.

Dette er en dag for å øke oppmerksomheten på å kunne utføre hjerte- og lungeredning (HLR) og å bruke en hjertestarter. Viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp er et hovedbudskap for å øke overlevelsen i Norge. Formålet er å styrke de første leddene i «kjeden som redder liv», altså de tilstedeværende når ulykke eller sykdom rammer, samt 113-sentralene. På den måten tror helsemyndighetene vi kan redde enda flere liv.

Vi i Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste markerer dagen med egen stand på Eiker senter mandag 17. oktober fra kl 1000-1130, hvor vi informerer om bruk av hjertestarter og generell førstehjelp. Kom gjerne å hils på oss der og slå av en prat!

Ergonomi på hjemmekontoret

Hjemmekontor har blitt hverdagen til mange av oss etter at koronaviruset dukket opp. Arbeid på hjemmekontor kan by på utfordringer som mangel på sosial støtte og uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Kombinasjonen av uheldige ergonomiske forhold og mindre variasjon og aktivitet i løpet av dagen, kan bidra til utvikling/forverring av muskel-skjelett plager.
Stami skriver om dette i vedlagte artikkel om arbeid på hjemmekontor:
«I og med at kontorarbeid i stor grad er stillesittende, bør man som et absolutt minimum sørge for at ansatte har tilgang til nødvendig datautstyr, en god arbeidsstol og bord, samt tilfredsstillende belysning»

https://stami.no/en-bedre-arbeidsdag-pa-hjemmekontoret/

Vi i Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste har satt opp et forslag til aktive øvelser som kan bryte opp i stillesittingen og ha en forebyggende effekt. Det tar om lag 5 minutter å gjennomføre øvelsesprogrammet. Ved å scanne qr-koden med din telefon, vil du få tilgang til video av hver enkelt øvelse.

Ved å klikke på linken under ser du de oppsatte øvelsene:

Øvelser for hjemmekontor

Avstandsledelse og hjemmekontor

Etter et år med unntakstilstand, store endringer i arbeidslivet hvor mange har vært og fortsatt er på hjemmekontor, har vi fått en del erfaring og kunnskap om hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og helsa.

Det ser ut til at forekomsten av lettere psykiske lidelser kan øke noe ved pålagt arbeid på hjemmekontor. Noen opplever at de føler seg mer ensomme på hjemmekontor, og savner sosial kontakt og støtte fra leder og kollegaer. Usikkerhet knyttet til pandemien og utrygghet rundt egen arbeidsplass kan forsterke dette. Samtidig gir arbeid hjemmefra større grad av egenkontroll og frihet som oppleves positivt av mange arbeidstakere, og noen rapporterer også om økt produktivitet fordi de jobber mer uforstyrret.

I følge forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil inkluderende, støttende og rettferdig ledelse bidra til økt trygghet og forutsigbarhet ved store endringer, og dermed gi lavere risiko for psykiske plager hos ansatte. Leder må utvise tillit til at de ansatte gjør oppgavene sine, men kan gjerne sette selvledelse på dagsorden og kommunisere klare forventninger.

5 gode råd til ledere:

1. God oppfølging fra leder er ekstra viktig når vi ikke møtes fysisk til daglig.

2. Leder bør ha hyppig kontakt med sine medarbeidere, ikke bare i formelle møter rundt arbeidsoppgaver, men også individuell oppfølging for å høre hvordan det fungerer i arbeidshverdagen. Alle trenger å bli sett og hørt og få støtte fra sin leder.

3. Det er viktig å sørge for uformelle møteplasser, også digitalt, slik at man ivaretar det sosiale fellesskapet og styrker tilhørigheten til arbeidsplassen. Lag for eksempel  små digitale «kaffepauser».

4. Prøve å organisere arbeidsdagen slik at det blir noen pauser fra TEAMS-møter hvor man kan strekke på beina eller lufte hodet med andre oppgaver. Det er slitsom hvis hele arbeidsdagen går i ett med digitale møter uten pauser imellom.

5. Grensene mellom arbeid og fritid viskes mer ut ved hjemmekontor. Det er lett å jobbe for mye, og det kan medføre konflikter mellom jobb og privatliv. Arbeidsgiver må tilrettelegge for en normal arbeidstid og følge opp den enkelte medarbeider.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med råd og veiledning rundt dette. Ta kontakt!