Avstandsledelse og hjemmekontor

Etter et år med unntakstilstand, store endringer i arbeidslivet hvor mange har vært og fortsatt er på hjemmekontor, har vi fått en del erfaring og kunnskap om hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og helsa.

Det ser ut til at forekomsten av lettere psykiske lidelser kan øke noe ved pålagt arbeid på hjemmekontor. Noen opplever at de føler seg mer ensomme på hjemmekontor, og savner sosial kontakt og støtte fra leder og kollegaer. Usikkerhet knyttet til pandemien og utrygghet rundt egen arbeidsplass kan forsterke dette. Samtidig gir arbeid hjemmefra større grad av egenkontroll og frihet som oppleves positivt av mange arbeidstakere, og noen rapporterer også om økt produktivitet fordi de jobber mer uforstyrret.

I følge forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt vil inkluderende, støttende og rettferdig ledelse bidra til økt trygghet og forutsigbarhet ved store endringer, og dermed gi lavere risiko for psykiske plager hos ansatte. Leder må utvise tillit til at de ansatte gjør oppgavene sine, men kan gjerne sette selvledelse på dagsorden og kommunisere klare forventninger.

5 gode råd til ledere:

1. God oppfølging fra leder er ekstra viktig når vi ikke møtes fysisk til daglig.

2. Leder bør ha hyppig kontakt med sine medarbeidere, ikke bare i formelle møter rundt arbeidsoppgaver, men også individuell oppfølging for å høre hvordan det fungerer i arbeidshverdagen. Alle trenger å bli sett og hørt og få støtte fra sin leder.

3. Det er viktig å sørge for uformelle møteplasser, også digitalt, slik at man ivaretar det sosiale fellesskapet og styrker tilhørigheten til arbeidsplassen. Lag for eksempel  små digitale «kaffepauser».

4. Prøve å organisere arbeidsdagen slik at det blir noen pauser fra TEAMS-møter hvor man kan strekke på beina eller lufte hodet med andre oppgaver. Det er slitsom hvis hele arbeidsdagen går i ett med digitale møter uten pauser imellom.

5. Grensene mellom arbeid og fritid viskes mer ut ved hjemmekontor. Det er lett å jobbe for mye, og det kan medføre konflikter mellom jobb og privatliv. Arbeidsgiver må tilrettelegge for en normal arbeidstid og følge opp den enkelte medarbeider.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med råd og veiledning rundt dette. Ta kontakt!